CGS Livno: Javni poziv za dodjelu grantova za provedbu projekata mjesnih zajednica i lokalnih organizacija civilnog društva

TNT GROUP

Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju zainteresirane mjesne zajednice i lokalne organizacije civilnog društva (udruge/udruženja, NVO) na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike lokalnih zajednica. Aktivnost podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta Snaga lokalnog.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 11. 1. 2024. godine do 5. 2. 2024. godine (do 23:59 sati).

Povjerenstvo/Komisija za dodjelu grantova će vršiti procjenu i odabir pristiglih aplikacija.

Aktivnosti odabranih projekata MZ/NVO trebaju biti završene do 30.08.2024. godine.

Aplikacijski obrazac sa budžetom/proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv, a sva dokumentacija dostupna je i u CGS-u i UG „Grahovo“.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju isključivo biti dostavljena na e-mailove:
Ivona Mišković – cgs-li@tel.net.ba, telefon/faks: 034202770 i Danka Zelić – danka.zelic@tel.net.ba, mobitel: 063332294.

Kompletan Javni poziv možete pogledati i preuzeti u nastavku:

Centar za građansku suradnju

Raspisuje:
Javni poziv za dodjelu grantova za provedbu projekata /inicijativa mjesnih
zajednica i lokalnih organizacija civilnog društva – udruženja /udruge/
nevladine organizacije
Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog
Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju
zainteresirane mjesne zajednice i lokalne organizacije civilnog društva (udruge/udruženja, NVO)
na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude,
Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu
projekata bitnih za stanovnike lokalnih zajednica. Aktivnost podržava Američka agencija za
međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta Snaga lokalnog.
1. Dodjela bespovratnih sredstava (grantovi) za projekte i inicijative važne za
stanovnike MZ-a / korisnike NVO-a, ciljevi i svrha
Dodjela grantova ima za cilj:
– podržati lokalno vođeni razvoj udruživanjem i jačanjem lokalnih aktera, uključujući i
stanovnike zajednice, na rješavanju konkretnih potreba i problema zajednice koristeći vlastite
snage i resurse, i
– poboljšati standard življenja lokalnog stanovništva pružanjem podrške i konkretne pomoći
aktivnim lokalnim dionicima (MZ i NVO) koji ulože vrijeme i trud u izradu projekta uz angažiranje građana, ostalih relevantnih dionika (općinske uprave, lokalne tvrtke, dijaspora gdje
je to moguće …) i lokalnih izvora financiranja.
Podrška i konkretna pomoć će biti pružena za najmanje 9 aktivnih mjesnih zajednica i lokalnih
nevladinih organizacija koje ulože vrijeme i trud na izradi projekta i okupe druge lokalne aktere
koji će doprinijeti financiranju i provedbi projekta, kao i uspostavljenu suradnju s općinama radi
sufinanciranja. Potreba za doprinosima građana (u malim iznosima koji neće opteretiti kućanstva
ili doprinosu u naturi), općina (u sufinanciranju projekata zajednice) i lokalnih poduzeća,
strategija je koja promiče osjećaj odgovornosti i vlasništva u zajednici, podržavat će bolju
komunikaciju i suradnju te partnerstvo između građana i drugih lokalnih dionika.
2. Prioritetne oblasti programa grantova
CGS će dodijeliti grantove za rješavanje prioritetnih potreba i problema lokalnog stanovništva i
podizanja svijesti u sljedećim oblastima:
• obrazovne, kulturne i sportske potrebe – dostupne svim građanima, a posebno mladim,
kultura i umjetnički rad, bavljenje sportom i rekreacijom, kulturno-umjetnička društva,
društva za tjelesni odgoj, sport i rekreaciju i klubove mladih;
• ekoloških potreba i zaštita prirodne i kulturne baštine – očuvanje i zaštita prirodnih i
radom stvorenih vrijednosti čovjekove sredine na području mjesne zajednice;
• ekonomski razvoj – pokretanje inicijativa i aktivnosti za razvoj svih oblika gospodarstva i
poduzetništva na području mjesne zajednice;
• zdravstvene potrebe – zdravstvena zaštita stanovništva, zdravstveno prosvjećivanje
stanovništva, preventivne mjere i druge akcije radi zaštite stanovništva;
• socijalne potrebe – briga o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć, suradnja sa stručnim
organima u organizacijama socijalne zaštite;
• drugih potreba utvrđenih raspoloživim sredstvima kao i interesima građana i zajednice u
cjelini poput: ne-konstrukcijskih i kozmetičkih radova na javnim objektima bitnim za
funkcioniranje zajednice, MZ ili NVO, uključujući bojanje, podne obloge, zidne obloge,
zamjenu prozora koja ne uključuje promjenu veličine otvora prozora, zamjenu vodovoda
(vodovodnih cijevi) ili vodova koji ne utječu na strukturne elemente i ne opterećuju zidove ili
uređaje (npr. police, znakove, rasvjetu itd.);
• podržati istraživačke aktivnosti, produkciju medija i druge aktivnosti organizacija
civilnog društva s ciljem pokretanja inicijativa za zagovaranje institucionalnih rješenja koja
daju odgovore na potrebe i pitanja građana.

2.1. Slijedeće vrste projekata, aktivnosti i troškova nisu prihvatljivi za primanje
podrške:
• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču investicija u infrastrukturu i/ili renoviranje (ceste,
elektrane, zgrade, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture);
• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču nabavke vozila;
• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču individualnih sponzorstava za sudjelovanje u
radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;
• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču individualnih sponzorstava za programe obuke;
• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču „jednokratnih“ konferencija i sličnih događaja;
• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču akademskih istraživanja i/ili studija izvodljivosti;

• Projekti vezani za političke stranke ili političke/stranačke prirode;
• Projekti koji spadaju pod opće aktivnosti nadležne državne institucije ili djelovanja državne
uprave, uključujući i upravu na lokalnom nivou;
• Kreditiranje trećih lica;
• Dugovanja ili troškovi servisiranja duga (kamate);
• Pričuve za gubitke ili moguće buduće obveze;
• Stavke koje se već financiraju kroz neki drugi program.

3. Iznos grantova i doprinos drugih lokalnih aktera
Grantovi će biti odobreni uz aktivnog uključivanja ostalih lokalnih aktera u provedbu aktivnosti
obuhvaćenih odobrenim projektima (općina/grad, MZ, NVO, lokalna poduzeća, stanovnici). To
znači da korisnici grantova moraju osigurati odgovarajuću financijsku (33%) podršku i pomoć u
naturi (rad, strojevi, logistička podrška, potrebna materijalna sredstva itd.). Prosječan iznos
granta po jednom podržanom projektu iznosit će oko 4.200 USD.
Točan iznos svakog pojedinačnog granta biti će određen na osnovu predloženog budžeta,
uzimajući u obzir principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. U skladu s tim,
Komisija/Povjerenstvo za odabir projekata može predložiti smanjenje i modifikacije budžeta
(uslijed čega se ukupni budžet predloženog projekta ne može povećati).
Ukupna sredstva izdvojena za ovu aktivnost iznose 37.800,00 USD.
4. Uvjeti za dodjelu grantova mjesnim zajednicama i udrugama/udruženjima/NVO:
1. Da je MZ / NVO registrirana najmanje 6 mjeseci (priložiti Rješenje o registraciji);
2. Da je MZ / NVO aktivna (dostaviti popunjen profil/osobnu kartu – obrazac dostupan na
upit u CGS-u), indikator: broj i vrsta projekata realiziranih u posljednje tri godine);
3. Da MZ / NVO u suradnji sa općinskom upravom (i/ili drugim lokalnim dionicima)
osigura financijsku podršku u iznosu od 33% od iznosa granta kao i podršku u naturi
ostalih lokalnih aktera (javna/privatna poduzeća, stanovnici, dijaspora,…).

Prednost će imati:
– MZ / NVO sa većim brojem stanovnika / korisnika,
– MZ sa nižim standardom življenja (bez razvijene infrastrukture),
– MZ / NVO koje brinu o ranjivim grupama stanovnika (invalidima, osobama s posebnim
potrebama, starijim i nemoćnim stanovnicima, samohranim majkama),
– MZ / NVO sa većim brojem žena i mladih u svom radu i procesu donošenja odluka,
– MZ / NVO članice Mreža za lokalni razvoj (potpisan Memorandum o suradnji – obrazac
dostupan na upit u CGS, i sudjelovanje u prethodnim aktivnostima);
4.1 Kriteriji za procjenu prijava
– Predloženi projekt omogućava uzajamnu dosljednost. Odnos između svrhe, rezultata i
predloženih aktivnosti je jasan.
– Problem je precizno opisan. Cilj projekta je jasno postavljen i u skladu je sa ciljevima
projekta (opći cilj i specifični cilj 3).
– Prijedlog projekta jasno opisuje predložene aktivnosti građanskih konsultacija na
lokalnom nivou.

– Budžet je u skladu sa predloženim aktivnostima. Predloženi troškovi su realni i poštuju se
principi dobrog financijskog upravljanja. Doprinos stanovnika, općine, lokalnih poduzeća
(javnih i/ili privatnih) te ostalih lokalnih aktera uključen.
– Aktivnosti su precizno i uspješno postavljene i u skladu su sa vremenskim okvirom (do 3
mjeseca).
– Izvodljivost i održivost (mogućnosti za održavanje i/ili poboljšanje rezultata projekta).
– Organizacija ima evidenciju uspjeha u realizaciji projekata od interesa lokalnog
stanovništva
– Organizacija je aktivna članice Mreže za lokalni razvoj (sudjelovanje u prethodnim
aktivnostima: istraživanje, mrežni sastanci, obuka, potpisan Memorandum o suradnji)
5. Kako se kvalificirati za potporu?
Podnositelji zahtjeva moraju ispuniti sljedeće uvjete da bi se kvalificirali za dodjelu bespovratnih
sredstava:
i. Odabir projektne ideje uz sudjelovanje stanovnika MZ / korisnika NVO i izrada prijedloga
projekta od strane vodstva MZ / NVO;
ii. Prijava predana na vrijeme CGS-u i općini za sufinanciranje;
iii. Prikupljanje novčanih doprinosa od stanovnika zajednice (svako kućanstvo može doprinijeti
sa najviše 10-20 KM), od privatnih / javnih poduzeća ili dijaspore, gdje je to moguće;
iv. Stanovnici, privatna/javna poduzeća i/ili dijaspora uključeni u provedbu odobrenog projekta
doprinosom u naturi (radom, strojevima, materijalima, logističkom podrškom, zagovaranjem
itd.);
v. Odobrenje zahtjeva od strane Komisije/Povjerenstva za projekte lokalnih zajednica sastavljene
od pet članova (Komisija/Povjerenstvo za projekte lokalnih zajednica, će pregledati, ocijeniti i
odabrati projekte za dodjelu bespovratnih sredstava);
6. Postupak za dobivanje podrške:
i. Prijave s prijedlozima pristigle u propisanom vremenu od podnositelja zahtjeva;
ii. Službeni dokument primljen od općine/grada koji potvrđuje njihov doprinos prijedlogu;
iii. Procjena zahtjeva od strane svakog člana Komisije/Povjerenstva;
iv. Zajednička rasprava, usporedba i konačna ocjena svake prijave od strane Komisije/
Povjerenstva;
v. Sastavljanje konačnog popisa rangiranja zahtjeva;
vi. Izbor aplikacija s najvišim rangom sa svakog popisa za podršku.
U slučaju nejasnoća oko podataka sadržanih u prijavi, Komisija/Povjerenstvo može zatražiti
dodatne informacije od podnositelja zahtjeva. U tom će slučaju konačna odluka biti odgođena za
sljedeći sastanak Komisije.
Komisija za odabir lokalnih projekata pregleda i ocjenjuje dostavljene aplikacije, zatim će
sastaviti listu rangiranih projekata, uključujući i rezervnu listu. Lista rangiranih projekata sa
sažetcima istih će biti pripremljena i dostavljena USAID-u radi pregleda i konačnog odobrenja.

Konačna lista odabranih projektnih prijedloga će biti objavljena na web službenoj web stranici
Centra za građansku suradnju (https://cgslivno.org/).
Postupak dodjele bespovratnih sredstava će biti u skladu sa propisima USAID-a, pored toga što
će biti usklađen sa zakonom BiH i postupcima nabave CGS-a.
CGS će osigurati da se dodjela odvija u skladu sa Standardnom odredbom “Suspenzija i zabrana”
i Standardnom odredbom “Sprečavanje financiranja terorizma”.
7. Objava poziva mjesnim zajednicama i/ili lokalnim NVO za potporu i konkretnu pomoć
za projekte i inicijative važne za lokalno stanovništvo
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 11. 1. 2024. godine do 5. 2. 2024. godine (do 23:59
sati).
Povjerenstvo/Komisija za dodjelu grantova će vršiti procjenu i odabir pristiglih aplikacija.
Poziv za konkretnu podršku će biti objavljen na lokalnim radijskim postajama, općinskim web
stranicama, web stranici CGS, putem lokalnih nevladinih organizacija, drugih članica Mreža i
izravno upućen u MZ i NVO, gdje je to moguće.
Aktivnosti odabranih projekata MZ/NVO trebaju biti završene do 30.08.2024. godine.
Aplikacioni obrazac sa budžetom/proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova
dostavljaju se uz ovaj poziv, a sva dokumentacija dostupana je i u CGS-u i UG „Grahovo“.
Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju isključivo biti dostavljena na e-mailove:
Ivona Mišković – cgs-li@tel.net.ba, telefon/faks: 034202770 i Danka Zelić –
danka.zelic@tel.net.ba, mobitel: 063332294.
Mjesne zajednice i NVO trebaju dostaviti popunjenu aplikacionu formu (jedan tiskani primjerak
neuvezan), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu da će
općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciji projekta, Memorandum o suradnji i
profil/osobnu kartu) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedene e-mailove sa
naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova za MZ i NVO” na adresu:
Centar za građansku suradnju
Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi)
80101 Livno

relax-portal.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima