Grad Livno prodaje zemljište u Prologu, Matinom Podu, Zagoričanima i Potočanima

TNT GROUP

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije.

Kompletan tekst oglasa:

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH, broj: 17/14), Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Livna („Službeni glasnik grada Livna“ broj: 2/16 i 5/21), članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu zvanom „Matin Pod“, k.o. SP Livno, broj:01-02-2404/23 od 17.7.2023. godine, članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Prolog, k.o. SP Prolog, broj:01-02-3474/23 od 30.10.2023. godine, članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Prolog, k.o. SP Prolog, broj:01-02-3762/23 od 4.12.2023. godine i članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Zagoričani, k.o. SP Potočani, broj:01-02-3473/23 od 30.10.2023. godine, Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina  o b j a v l j u j e

  o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

 

 1. 1. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje građevinsko zemljište:

 

 1. na lokalitetu zvanom „Matin pod“, k.o. SP Livno označeno kao:
 • č. 355/18, Hendek- Barjak, gradilište, površine 796 m2,zk.ul.br.934 k.o. SP Livno.

 

 1. na području naseljenog mjesta Prolog, k.o. SP Prolog označeno kao:
 • č. 2561/248, Kamešnica, gradilište, površine 400 m2, zk.ul.br. 1681 k.o. SP Prolog.

   

    III. na području naseljenog mjesta Prolog, k.o. SP Prolog označeno kao:

 1. č. 2561/249, Kamešnica, gradilište, površine 994 m2,zk.ul.br.1682 k.o. SP Prolog,
 2. č. 1414/5, Čolin, gradilište, površine 1006 m2, zk.ul.br. 222 k.o. SP Prolog.

 

 1. na području naseljenog mjesta Zagoričani, k.o. SP Potočani označeno kao:
 2. č. 1344/204, gradilište, površine 840 m2, zk.ul.br.1516 k.o. SP Potočani,
 3. č. 1344/208, gradilište, površine 840 m2, zk.ul.br.1516 k.o. SP Potočani,
 4. č. 1344/209, gradilište, površine 840 m2, zk.ul.br.1516 k.o. SP Potočani,

Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje objekata i to na parcelama pod točkama:

 1. stambenog objekta
 2. ugostiteljskog objekta

III. gospodarskih objekata

 1. stambenih objekata.

 

 1. Prodaja nekretnina iz točke 1., ovog oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 6.2.2024. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom:

– za parcelu iz točke 1.I. u 9:00 sati

– za parcelu iz točke 1.II. u 9:30 sati

– za parcele iz točke 1.III.a) u 10:00 sati i 1.III.b) u 10:30 sati

– za parcele iz točke 1.IV.a) u 11:00 sati, 1.IV.b) u 11:30 sati i1.IV.c) u 12:00 sati.

 

 1. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave potrebnu dokumentaciju.

Fizičke osobe, ovisno kojoj kategoriji pripadaju, za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalnu ili ovjerene kopije):

 1. a) pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podatcima i kontakt

telefonom (moraju dostaviti svi sudionici);

 1. b) dokaz o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci),

(moraju dostaviti svi sudionici);

 1. c) ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, uz ostalu potrebnu

dokumentaciju mora biti dostavljena punomoć u formi notarski obrađene isprave

koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati

ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije;

 1. d) uvjerenje Službe za financije Grada Livna da ponuditelj nema dugovanja prema

    Gradu Livnu po bilo kojem osnovu ne starije od mjesec dana (moraju dostaviti svi

sudionici),

 1. e) dokaz o uplati jamčevine (moraju dostaviti svi sudionici),
 2. f) pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave (moraju dostaviti svi sudionici), sljedećeg sadržaja:

„ U potpunosti prihvaćam sljedeće uvjete izgradnje:

 1. a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,
 2. b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu/objektima, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,
 3. c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Grad Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Gradu uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,
 4. d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),
 5. e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor “.
 6. g) dokaz da se radi o osobi koja je rođena u BiH (rodni list) ili potomku državljana

BiH ( uvjerenje o državljanstvu jednog od roditelja ne starije od šest mjeseci), mora

biti dostavljen samo ako se radi o prijavi osobe koja nema BiH državljanstvo, a

rođena je u BiH ili je potomak državljana BiH.

Pravne osobe za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

 1. a) pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podatcima i kontakt

telefonom;

 1. b) izvod iz sudskog registra za pravne osobe ne stariji od 1 mjesec od dana

izdavanja;

 1. c) ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, punomoć u formi

notarski obrađene isprave koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije;

 1. d) uvjerenje Službe za financije Grada Livna da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Livnu po bilo kojem osnovu ne starije od mjesec dana;
 2. e) dokaz o uplati jamčevine;
 3. f) pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave, sljedećeg sadržaja:

„ U potpunosti prihvaćam slijedeće uvjete izgradnje:

 1. a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,
 2. b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,
 3. c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Grad Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Gradu uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,
 4. d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),
 5. e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom tisku (Večernji list za BiH).

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu:

 “Grad Livno, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitacije, Trg branitelja Livna 1, Livno“, s naznakom „Prijava na licitaciju za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao k.č. ____________________ na području___________________________, (broj: 05-27-193/24) – Ne otvarati“ putem prijemne kancelarije Grada Livna (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Gradu neće se razmatrati.   

Prijave trebaju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju navedenu u točki 3., u protivnom smatrat će se nepotpunima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. Početna cijena za nekretnine iz točke 1. i to za:
 2. k.č. 355/18 iznosi  40.397,00 KM
 3. k.č. 2561/248 iznosi 1.000,00 KM

III.a) k.č. 2561/249 iznosi 4.721,50 KM

III.b) k.č. 1414/5 iznosi 4.778,50 KM

IV.a) k.č. 1344/204 iznosi 5.040,00 KM

IV.b) k.č. 1344/208 iznosi 5.040,00 KM

            IV.c) k.č. 1344/209 iznosi 5.040,00 KM.

Za sudjelovanje na licitaciji, ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu i to za:

 1.  k.č. 355/18 iznosi  4.039,70 KM
 2. k.č. 2561/248 iznosi 1.000,00 KM

III.a) k.č. 2561/249 iznosi 1.000,00 KM

III.b) k.č. 1414/5 iznosi 1.000,00 KM

IV.a) k.č. 1344/204 iznosi 1.000,00 KM

IV.b) k.č. 1344/208 iznosi 1.000,00 KM

            IV.c) k.č. 1344/209 iznosi 1.000,00 KM.

na žiro-račun broj: 1610200063110044 kod Raiffeisen banke u korist Proračuna Grada Livna, šifra Grada Livna je 055, budžetska organizacija: 0001003/0000000, vrsta prihoda: 721219, u roku koji je utvrđen za dostavu prijava za sudjelovanje na licitaciji. (točka 3.)

Uplatom jamčevine sudionici licitacije prihvaćaju sve javno objavljene uvjete kupoprodaje, te naknadni prigovori i pritužbe na uvjete kupoprodaje po uplati iste, neće se razmatrati.

 1. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina na dan 19.1.2024. godine u periodu od 10 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Uvid u potrebnu dokumentaciju, njeno preuzimanje kao i sve informacije u svezi licitacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Livno,  svakim danom od 9 do 15 sati u sobi broj 27 na telefon: 034/206-218.

 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete licitacije i s istim će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja, a u slučaju da se nekretnina ne uspije prodati ni nakon ponovljene licitacije, prodaja nekretnine vršit će se neposrednom pogodbom.

Najpovoljniji ponuditelj koji je odustao od ponude i zaključenja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sudionicima licitacije čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

Prodavatelj zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora iz objektivnih i opravdanih razloga.

 1. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, na žiro-račun broj: 1610200063110044 kod Raiffeisen banke u korist Proračuna Grada Livna, šifra Grada Livna je 055, budžetska organizacija 0001003/0000000, vrsta prihoda 721219.

U roku od 15 dana od dana plaćanja iznosa kupoprodajne cijene, kupac će se uvesti u posjed nekretnine.

 1. Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju objekata određeni su načelnim lokacijskim dozvolama broj: 07-19-4-513/23 od 5.7.2023. godine, 07-19-4-853/23 od 12.10.2023. godine, 07-19-4-1007/23 od 23.11.2023. godine i 07-19-4-855/23 od 12.10.2023. godine Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.
 2. Kupac je obvezan da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje odnosno da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvede pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završi i uplani objekt u zemljišne knjige.

U slučaju neizvršenja obveza iz prethodne odredbe, kupac je obvezan vratiti zemljište Gradu o čemu će se zaključiti poseban sporazum o uvjetima, načinu i dinamici vraćanja kupoprodajne cijene i građevinske vrijednosti eventualno nedovršenog objekta.

 1. Nagradu notaru za sačinjavanje kupoprodajnog ugovora u notarskoj formi, plaćanje poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine HBŽ“, broj: 9/21) ukoliko prodaja podliježe plaćanju poreza sukladno istom, kao i naknade za troškove uknjižbe zemljišta u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu i u katastarskom operatu Grada Livna snosi kupac.
 2. Ovaj oglas objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Livna, Večernjem listu za BiH i lokalnim radio postajama.

Tekst pisane izjave iz točke 3. f) može se preuzeti sa službene web stranice Grada Livna.

                                                                                

                                                                                 Pomoćnik gradonačelnika 

 

_______________________

Mario Ćavar, dipl.iur.

Broj: 05-27-­­­­­193/24

Livno, 12. siječnja 2024. godine

grad livno prodaje zemljište u prologu, matinom podu, zagoričanima i potočanima

relax-portal.info

mostarski.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima