Općina Prozor – Rama • Odluka o poništenju postupka javnih nabavi

TNT GROUP

24.04.2024. 07:49

Na temelju članka 69. st. (2) točka d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave radova (sa predviđenom e-aukcijom): “Ugradnja dizala u objektu Vatrogasni dom”, koji je objavljen, dana, 27.03.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-19-3-14/24), sažetak Obavijesti objavljen je u “Službenom glasniku BiH” br. 22. od 29.03.2024. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e

 

O D L U K U
o poništenju postupka

 

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 27.03.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-19-3-14/24), sažetak Obavijesti objavljen je u “Službenom glasniku BiH” br. 22. od 29.03.2024. god., pod nazivom:
Ugradnja dizala u objektu Vatrogasni dom.
 

II

            Postupak nabave predmetnih radova poništava se, jer primljena ponuda nije prihvatljiva, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave, ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu, koja ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela.
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista nije ni zakazana zbog naprijed navedenih razloga.

III

            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
  
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 


Izvor: ( prozor-rama.org / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima