Vlada HNK-a: Održana 14.sjednica na kojoj je usvojeno niz odluka

TNT GROUP

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je na današnjoj, 14. redovnoj sjednici Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta HNK-a za 2023. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Tekuće rezerve Budžeta HNK-a za isti period. Usvojene će dokumente Vlada uputiti u skupštinsku proceduru, a naglašeno je kako je ostvarenje budžetskih sredstava bilo u skladu sa Budžetom i Zakonom o izvršenju Budžeta za 2023. godinu.

Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite na Inicijativu dostavljenu od strane Skupštine HNK-a za donošenje Zakona o socijalnom stanovanju u HNK-a. U Mišljenju je istaknuto kako postoji pravni osnov kao i stvarna potreba za donošenjem predmetnog zakona, čijim bi usvajanjem bili uspostavljeni nediskriminatorni i transparentni postupci za dodjelu stambenih jedinica socijalnog stanovanja pojedincima i porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Vlada je danas utvrdila Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju HNK-a u 2024. godini za provođenje Projekta prilagodbe hotela Ero za smještaj kantonalnih organa uprave. Kreditno zaduženje iznosi 15 miliona KM, a istaknuto je kako će se dovršenjem prilagodbe tog hotela troškovi smanjiti za 2 miliona KM na godišnjem nivou, što je dovoljno za izmirivanje obaveza po predmetnom kreditu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Informaciju o Izvještaju o provođenju Programa finansijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića za treće tromjesečje 2023. godine te Informaciju o Izvještaju o provođenju Programa finansijske konsolidacije i rekonstrukcije Opće bolnice Konjic za drugo i treće tromjesečje 2023. godine.

Usvojen je i Izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a o provođenju Preventivnog programa na platformi za rano otkrivanje raka pluća i bronhija uz upotrebu umjetne inteligencije. Istaknuto je kako je zaključen ugovor o nadogradnji radiološkog informacionog sistema, što podrazumijeva nadogradnju radiološkog PACS i RIS sistema i ugradnju poslovne aplikacije za organizaciju i planiranje preventivnih programa za otkrivanje raka pluća i bronhija uz upotrebu umjetne inteligencije. Ugovor je uspješno proveden te se opisana platforma koristi u svim ugovornim domovima zdravlja i bolnicama u Kantonu.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. godinu za Ministarstvo za pitanja boraca HNK-a, u iznosu od 5.954.515,00 KM. Sredstva će biti raspoređena za podršku udruženjima i fondacijama za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i boračke populacije, a biće izmireni i troškovi realizacije izdataka na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, zdravstveno osiguranje, medicinsku prevenciju i rehabilitaciju. Takođe, ovom će odlukom biti osigurana sredstva i za pokrivanje dijela troškova nabavke i izrade ortopedskih pomagala i drugih pomagala, a izdvojena su sredstva i za finansiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja te subvencionisanja obaveza plaćanja naknade za građevinsko zemljište i za jednokratne novčane pomoći.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila niz odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 2.210.000,00 KM i to, između ostalog, za: finansiranje prevoza učenika osnovnih škola u Kantonu, organizacije i pojedince za uspjeh i vanredne sportske rezultate kao i za nacionalna udruženja i organizatore nacionalnih manifestacija te za obnovu sportske sale OŠ Bijelo polje.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja Kantona, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata i fotonaponskih elektrana, kao i objekata solarnih elektrana te za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije na lokacijama u Mostaru, Stocu, Prozor-Rami, Jablanici i Čitluku.

Vlada je, na prijedlog Kantonalnog javnog pravobranilaštva, prihvatila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o vansudskoj nagodbi i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima u iznosu od 1.500.000,00 KM. Tom su odlukom obuhvaćena potraživanja otprilike 250 tražitelja po zaprimljenim prijavama i zahtjevima koji se odnose na penzionisanja, bolesti tražitelja ili bolesti članova njihovih porodica, kao i zaprimljene prijave prema kojima je uzeta u obzir pravomoćnost pravorijeka i dužina trajanja sudskog postupka.

radiokonjic.ba/vladahnk

18.03.2024.

Izvor: ( radiokonjic.ba / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima