Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu – Udruženje mreža za izgradnju mira

TNT GROUP

Datum objave: 07.03.2024.

Krajnji rok za prijave:15.03.2024.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1/01 Viši stručni saradnik – analitičar
1/02 Viši stručni saradnik – analitičar za operativne i strateške analize
1/03 Stručni savjetnik za analize
1/04 Viši stručni saradnik za pravne poslove
1/05 Stručni saradnik za pravne poslove
1/06 Viši stručni saradnik – inžinjer za vezu i kriptozaštitu
1/07 Viši stručni saradnik – analitičar

Na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Državne agencije za istrage i zaštitu, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika 

u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

1/01 Viši stručni saradnik – analitičar

1/02 Viši stručni saradnik – analitičar za operativne i strateške analize

1/03 Stručni savjetnik za analize

1/04 Viši stručni saradnik za pravne poslove

1/05 Stručni saradnik za pravne poslove

1/06 Viši stručni saradnik – inžinjer za vezu i kriptozaštitu

1/07 Viši stručni saradnik – analitičar

SEKTOR ZA PLANIRANJE, ANALITIKU, SARADNJU I INFORMISANJE

Odsjek za strategiju, planiranje, analitičke poslove i zaštitu ličnih podataka

1/01 Viši stručni saradnik – analitičar 

Opis poslova: Analizira informacije, podatke, planove, izvještaje i druge dokumente koje dostavljaju osnovne organizacione jedinice Agencije, na osnovu čega sačinjava potrebne studijsko-analitičke materijale, statističke pokazatelje i izvještaje sa prijedlozima za unapređenje rada, procjenjuje stepen ispunjenosti postavljenih ciljeva, na osnovu čega sačinjava konkretne analize s ciljem predlaganja dodatnih elemenata za planiranje rada Agencije, sačinjava i predlaže potrebne studijsko-analitičke i statističke materijale za potrebe informisanja javnosti i zaposlenih u Agenciji, kao i za potrebe izrade planova i izvještaja o radu Agencije, radi i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1530,00 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNO ODJELJENJE

Analitički odsjek

1/02 Viši stručni saradnik – analitičar za operativne i strateške analize

Opis poslova: Zahtijeva, prikuplja, istražuje baze podataka, te analizira prikupljene informacije, podatke i dokumentaciju u skladu sa propisima koji regulišu oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u manje složenim predmetima, a u svrhu određivanja postoji li sumnja na počinjeno krivično djelo pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti, učestvuje u izradi koncepta izvještaja o finansijsko-obavještajnim podacima za dostavljanje nadležnoj organizacionoj jedinici, koji su povezani sa upitima stranih FOJ-ia, kao i u izradi upita prema stranim FOJ-ima, učestvuje u pripremi koncepta izvještaja sa predloženim ocjenama ukoliko sadržaj izvještaja o obavještajnoj procjeni može doprinijeti listi pokazatelja, statističkih podataka i/ili godišnjem izvještaju, po potrebi učestvuje u radu zajedničkih timova u predmetima sprečavanja pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti gdje je potrebna analitička obrada podataka, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen ekonomski, pravni, fakultet sigurnosti ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru. 

Status: Državni službenik – viši stručni saradnik. 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1530,00KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

SEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

Odsjek za operativno-tehnički nadzor i informatičku podršku

1/03 Stručni savjetnik za analize

Opis poslova: Samostalno obavlja poslove dokumentovanja dokaznog materijala, vrši vještačenja, analize i kriminalističke ekspertize digitalnih dokaza, o čemu po potrebi svjedoči na sudu, pruža stručnu pomoć tužilaštvu i organizacionim jedinicama Agencije iz oblasti digitalnih dokaza u najsloženijim krivičnim istragama, koordinira rad na integrisanju istraga u vezi sa korištenjem računarske i komunikacione opreme i pripreme dokaza za njihovo korištenje na sudu i prezentuje rezultate forenzičkih analiza, prati razvoj forenzičkih nauka iz oblasti digitalnih dokaza i predlaže nova rješenja za unapređenje navedenih poslova i nabavku savremene opreme, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen elektrotehnički, prirodno-matematički ili drugi tehnički fakultet-smjer informatika ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Status: Državni službenik – stručni savjetnik.

Pripadajuća osnovna neto plata:1758,00KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU I UNUTRAŠNJU PODRŠKU

Odsjek za normativno-pravne poslove

1/04 Viši stručni saradnik za pravne poslove

Opis poslova: Sarađuje i po potrebi izrađuje jednostavnije pravne propise koji se javno objavljuju, izrađuje interne opšte akte i pojedinačne pravne akte, inicira moguće izmjene u propisima i opštim aktima, vodi skraćene i druge upravne postupke, osim posebnih upravnih postupaka, izrađuje nacrte rješenja u postupcima koje vodi, priprema pravna mišljenja i sarađuje u izradi nacrta složenijih pravnih mišljenja, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje  180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik – viši stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata:1530,00KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

1/05 Stručni saradnik za pravne poslove

Opis poslova: Sarađuje u izradi pravnih propisa koji se javno objavljuju, pod nadzorom izrađuje interne opšte akte, vodi skraćeni upravni postupak, izrađuje nacrte rješenja tipskog sadržaja, izrađuje druge pojedinačne pravne akte tipskog sadržaja, sarađuje u pripremi pravnih mišljenja i priprema nacrte jednostavnijih pravnih mišljenja, redovno prati donošenje i promjene propisa relevantnih za Agenciju, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje  180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik –stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata:1380,00KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

REGIONALNA KANCELARIJA MOSTAR

Grupa za operativno dežurstvo, vezu i kriptozaštitu

1/06 Viši stručni saradnik – inžinjer za vezu i kriptozaštitu

Opis poslova: Obavlja poslove i zadatke planiranja, održavanja, usmjeravanja, nadziranja i unapređenja poslova i sistema veze i kriptozaštite u regionalnoj kancelariji, radi na otklanjanju kvarova na sistemima veze i informatike koji se nalaze na području regionalne kancelarije (repetitori, radiostanice, telefoni, centrale, računari itd.), priprema planove i izvještaje o radu sistema veze i kriptozaštite, organizira vođenje propisanih evidencija, osigurava praćenje i analiziranje potreba korisnika i korištenja informacione opreme, sa prijedlozima za unapređenje rada i nabavku savremenije opreme, učestvuje u razvoju i realizaciji informacionih podsistema, pruža stručnu pomoć zaposlenim i učestvuje u povezivanju informacionog sistema sa drugim organizacionim jedinicama Agencije, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi vođa Grupe. Za svoj rad neposredno je odgovoran vođi Grupe.

Posebni uslovi: VSS – završen elektrotehnički fakultet-smjer elektronika ili telekomunikacije ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Status: Državni službenik – viši stručni saradnik. 

Pripadajuća osnovna neto plata:1530,00KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Mostar

REGIONALNA KANCELARIJA SARAJEVO

1/07 Viši stručni saradnik – analitičar

Opis poslova: Analizira informacije, podatke, planove, izvještaje i druge dokumente iz oblasti kriminalističko-istražnog i kriminalističko-obavještajnog rada, te sačinjava potrebne studijsko-analitičke materijale za potrebe regionalne kancelarije, izrađuje mjesečne, kvartalne i godišnje planove i izvještaje o kriminalističko-istražnom i kriminalističko-obavještajnom radu regionalne kancelarije, sačinjava mjesečne strukture pokazatelja rada sa procjenama stanja u poslovima iz nadležnosti regionalne kancelarije koji služe kao osnova za unapređenje rada, sačinjava tabelarne prikaze predmeta u radu, pojedinačnih aktivnosti, poduzetih mjera i radnji policijskih službenika, te priprema dijagrame za različite oblike kriminala za određeni period s ciljem unapređenja rada, osigurava kontinuirano praćenje različitih oblika kriminala, formira i ažurira baze podataka, kontinuirano priprema izvještaje o monitoringu bezviznog režima i sačinjava informacije o stanju sigurnosti iz nadležnosti regionalne kancelarije, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi načelnik regionalnr kancelarije. Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku regionalne kancelarije.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni, ekonomski, fakultet sigurnosti ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik – viši stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata:1530,00KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

Napomene za kandidate:

–       Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12, 12/20 i 69/22) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17, 28/21 i 38/23). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Dodatna napomena:

U skladu sa članom 30. stav (1) Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 54/05 i 12/09) kandidati sa rang liste uspješnih kandidata biće predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena tajnosti, prije okončanja postupka izbora najuspješnijeg kandidata.

U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje – tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; 

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu; 

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru (samo za pozicije 1/01, 1/02, 1/04, 1/05 i 1/07).

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavljenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (”Službeni glasnik BiH”, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17, 59/22 i 88/23) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 15.03.2024. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu

“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“

Nikole Tesle 59, 71123 Istočno Sarajevo

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima