Javni oglas za prijem pripravnika u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja – Udruženje mreža za izgradnju mira

TNT GROUP

Krajnji rok za prijave:18.04.2024.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom (visoka stručna sprema – VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova) – 1 (jedan) izvršitelj

Na osnovu člana 61. stav (2)  Zakona o upravi Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br.  32/02, 102/09 i 72/17), člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), a u skladu sa članom 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme broj: 05-34-2-205-1/24 od 21. 03. 2024. godine, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA 

U UPRAVI BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA

1/01 Pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom (visoka stručna sprema – VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova) – 1 (jedan) izvršitelj;

Opis poslova i radnih zadataka:

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita, na period od godinu dana.

Mjesto rada: Sarajevo

I   UVJETI ZA PRIJEM 

1.         Za prijem u radni odnos, pripravnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

–          da ima navršenih 18 godina života;

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem, ne starijim od šest mjeseci;

–          da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena kazna zatvora za krivično djelo propisano krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine;

–          da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 

–          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

 2.   Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–          završen odgovarajući fakultet, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja odgovarajućeg fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova;

–          ovjerenu kopiju nadležnog organa iz Bosne i Hercegovine o priznavanju diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini,

–          da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja  visoke stručne spreme,

II    TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos pripravnika zasniva se na period od jedne (1) godine.

III    POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom, koju su svojeručno potpisali, dostaviti ovjerene kopije slјedećih dokumenata:

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);
Izvod iz matične knjige rođenih,
Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog općinskog organa i ne starija od tri mjeseca);
Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome (ovjerena kopija rješenja nadležnog organa iz Bosne i Hercegovine o priznavanju diplome);
Dokaz da nema ostvaren radni staž nakon stjecanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne (1) godine ili više što dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice sa podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom PIO-a da nije registriran u matičnoj evidenciji zaposlenih.
 

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Procedura izbora:

Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravovremene podliježu provjeri znanja koju, u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Komisija za izbor pripravnika.

O mjestu i datumu provjere kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijava sa biografijom, adresom, kontakt telefonom te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, može se dostaviti najkasnije do 18.04.2024. godine,  putem pošte preporučeno na adresu:

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a

71 000 Sarajevo 

sa naznakom „Javni oglas za prijem pripravnika – NE OTVARAJ“

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima