NATJEČAJ: MUP HBŽ traži jednog pomoćnika ministra za Upravu za administraciju

TNT GROUP

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ, objavljuje

    JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ

Radno mjesto

Pomoćnik ministra u Upravi za administraciju i potporu – 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 (pet) godina

Opis poslova: organizira vršenje poslova iz nadležnosti Uprave; predstavlja i zastupa Upravu u granicama ovlasti koje su mu Zakonom i drugim propisima dani u nadležnosti; odlučuje o korištenju financijskih i materijalnih sredstava za koje je nadležan; koordinira rad svih službi Sektora za administraciju i Sektora za potporu; obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na djelatnosti u okviru Uprave; surađuje u izradi određenih izvješća, sigurnosnih analiza i prosudbi; nalaže poduzimanje mjera upravnog i financijskog nadzora, preventivnih i drugih mjera u cilju organiziranog, stručnog i zakonitog obavljanja zadaća iz svog djelokruga; obavlja stručni nadzor nad njihovim radom; predlaže popunu i prijem državnih službenika, namještenika i zaposlenika za upražnjena radna mjesta u Upravi; redovito upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti Uprave; obavlja i druge poslove i zadataka koje odredi ministar, za izvršavanje navedenih poslova odgovara Ministru.

Osnovna neto plaća: 2.166,00 K

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražn…

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih ovjerenih fotokopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10
Ul.Gabijela Jurkića br. 2.
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 sa pozivom
na broj: 14-30-8-42/24″

D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: ( relax-portal.info / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima