Općina Prozor – Rama • Odluka o odabiru ponuđača (ponovljeni postupak)

TNT GROUP

10.06.2024. 13:43

Na osnovu članka 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u sprovođenju javnih nabavki («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabavke radova (sa predviđenom e-Aukcijom) pod nazivom: “Ugradnja dizala u objektu Vatrogasni dom” (ponovljeni postupak), koji je objavljen, dana, 13.05.2024. godine na Portalu javnih nabavki (Obavijest o nabavci broj: 1025-1-3-29-3-19/24; sažetak Obavijesti objavljen je u “Službenom glasniku BiH” br. 34 od 17.05.2024. godine), a nakon završene evaluacije pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za sprovođenje predmetne nabavke, općinski Načelnik
d o n i o  j e 

 

O D L U K U
o izboru ponuditelja

 

I

Nakon završenog pregleda i ocjene pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova (sa predviđenom e-Aukcijom), koji je objavljen, dana, 13.05.2024. godine na Portalu javnih nabavki (Obavijest o nabavci broj: 1025-1-3-29-3-19/24; sažetak Obavijesti objavljen je u “Službenom glasniku BiH” br. 34 od 17.05.2024. godine), pod nazivom: Ugradnja dizala u objektu Vatrogasni dom” (ponovljeni postupak), izabran je sljedeći ponuđač:
“METUS” d.o.o. Tomislavgrad, općina Tomislavgrad, sa cijenom ponude u iznosu od: 119.990,00 KM (bez PDV-a).
            Sa izabranim ponuđačem će biti zaključen Ugovor o izvođenju predmetnih radova.

 
            Izabrani ponuđač je obavezan u roku od pet (5) dana, od dana prijema ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH (ukoliko već nisu dostavljeni u ponudi).

 

II

            Ponuđač, iz tačke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za izvođenje predmetnih radova.
            Ponuda izabranog ponuđača u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabavke nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U gore navedenom postupku javne nabavke, ugovorno tijelo je primilo samo jednu (1) ponudu.
            Budući da je u ovoj javnoj nabavci predviđena e-Aukcija, ista nije organizovana jer se, u skladu sa odredbama čl. 4. st. (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije (“Sl. glasnik BiH”, broj 80/23), u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-Aukcija se ne organizuje.

 

III

            Ova Odluka će biti objavljena na zvaničnoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).

IV

            Blagovremena žalba protiv ove Odluke odgađa zaključenje Ugovora iz tačke I stavak 2. ove Odluke.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavkama BiH u roku od 10 dana od prijema iste. Žalba se podnosi ugovornom tijelu, na način definisan u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.

Izvor: ( prozor-rama.org / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima