Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

TNT GROUP

Na osnovu članka 34.a u vezi sa člankom 44. st. 4. i 5. i članka 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 240 ECTS bodova,

– minimalno 3 godine radnog iskustva u struci.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati moraju dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije, Služba za postavljenja u organima državne službe u K-10 sa sjedištem u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na web stranici Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba);
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/BS/Home/ObavjNAPOMENE ZA KANDIDATE:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.

Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih ovjerenih fotokopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure. Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U K-10
Ulica Gabrijela Jurkića 2,80101 Livno
sa naznakom  «Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 sa pozivom na br. 14-30-8-41/24 »

                                      DIREKTOR

                          Refik Begić, magistar uprave

Izvor: ( livnovine.com / Hum.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima